Общи условия

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Уеб дизайнера и Потребителите (клиентите), които ползват уеб сайтът mimistyle.info. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уеб сайта: mimistyle.info cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

„УЕБ ДИЗАЙНЕР” е търговец, който продава свои стоки и услуги чрез уеб сайтът mimistyle.info. УЕБ ДИЗАЙНЕРЪТ е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока или услуга в уеб сайтът mimistyle.info.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки или услуги.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът mimistyle.info, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки и услуги за продажба и за постигане на съгласие между УЕБ ДИЗАЙНЕР и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока или услуга.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител и е заявка за покупка на една или повече конкретна стока или услуга чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена”, когато е окончателно потвърдена по имейл или телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена, но не е окончателно потвърдена.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между УЕБ ДИЗАЙНЕР и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на уеб сайта mimistyle.info е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от уеб сайта mimistyle.info са необходими име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка.

2.3. В електронния магазин mimistyle.info на всяка стока или услуга е посочена цената, основните характеристики на стоката или услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.4. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.5.Натискането на бутона за покупка се записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките или услугите, или да изпразни нейното съдържание. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

 

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Поръчай”.

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес и/или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката и сумата на поръчката.

3.4. В случай, че поръчаната стока или услуга не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока или услуга, поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин mimistyle.info се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.8. Отказ може да се направи по телефона. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е направил поръчката, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.

 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като в mimistyle.info постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриера в съответния град, или онлайн ако е възможно.

4.3. Цените за доставка зависят от съответния куриер.

4.4. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис куриера да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, УЕБ ДИЗАЙНЕРЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока се извършва чрез „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката, или чрез различни онлайн разплащания;

 

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока или услуга в рамките на 2 месеца от получаването и.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазени етикети.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката или услугата, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока или услуга не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

  • производствени дефекти на стоката;
  • констатирани липси на части от стоката;
  • повреда на стоката при транспортирането;
  • несъответствие на услугата с описанието и

6.6. Рекламацията може да се предяви пред съответния УЕБ ДИЗАЙНЕР чрез посоченият в сайта телефон, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.

6.7. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

  • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, прана, гладена).
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
  • Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.8. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

 

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта mimistyle.info, е собственост на mimistyle.info, в т.ч. снимки и описания на артикули, с изключение на случайите в които е упоменато друго и/или е поставена връзка към източника. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин mimistyle.info.

7.2. Забранява се копирането на текстове от mimistyle.info и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на mimistyle.info.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. mimistyle.info не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.